Teljes méretre nyitVissza a Témák lapraA Saruhordozó

A történelemben mindig akadtak olyan emberek, akikről nem lehetett tudni, honnan jöttek - egyszer csak megjelentek a színen, és puszta kézzel nekiláttak, hogy átalakítsák a dolgok menetét. Közülük is a legizgalmasabbak azok, akik nem a ranglétra legtetején álltak, hanem azokat irányították, akik a csúcson voltak. Fordulatos sorsú, briliáns elmék ők, akikről azonban nagyon nehéz pontos adatokat találni. Ez különösen igaz háromezer-négyszázötven év távlatából, egy olyan esetben, amikor az illető valamely nagy uralkodó útját keresztezte. Ezért aztán ebben az írásban is meglehetősen sok szubjektív elemet találsz. Ne fogadj el mindent gondolkodás nélkül, de bátran alakítsd ki a véleményedet. Mert egy olyan emberről van szó, aki három és fél ezredév messzeségéből is megérdemli, hogy önálló gondolatokkal tisztelegjünk előtte.

___________

Ki ez az ember? - kérdezhették sokan, amikor a hősünk színre lépett, és egyre nagyobb befolyást nyert. - Hogy hívják ezt az embert? - figyelhettek fel rá az udvar hatalmi pozíciójukra féltékeny, és intrikára mindig kész bennfentesei, gyanakodva méregetve a köreiket megzavaró jövevényt. Tényleg: hogy hívják?

A nevét itt láthatod a képen. Szenenmut vagy Szenmut - valószínűleg mindkét olvasata helyes. Mut fivére nevének átírása sn-n-mwt. Az egyiptomiak a több hangot jelentő szótagjel után gyakran odaraktak egy újabb írásjelet, amellyel megerősítették az olvasatot - ám azt nem kellett kiejteni, csak az értelmezést segítette. Viszont lehet, hogy ki kellett mondani - mert a névnek így is, úgy is értelme van. A különbség olyan, mintha a Mut-nak fivére és a Mut fivére között kellene választanunk.

Honnan jött ez az ember? - Alighanem sokan megkérdezték ezt, amikor Szenenmuttal találkoztak. Valójában épp úgy nem tudjuk, hogy honnan jött, mint ahogy azt se, hogy hová lett. Nagyon valószínű, hogy egyszerű kézműves családból származott, és nagyon könnyen elképzelhető, hogy az uralkodói trón lebegett célként a szeme előtt. Ismeretlen előttünk, hogy hol állt a szülőháza, ellenben két sírját is ismerjük, ám egyiket sem használta. Nem tudunk arról, hogy családja lett volna - mégis alapos okunk van feltételezni, hogy rajongva szerette egyetlen leányát. Aki, ha a feltételezés helytálló, nem más, mint Hatsepszut Maatkaré leánya, Nofruré hercegnő.

Ez az ellentmondásokkal övezett nagyszerű ember (számomra) a legizgalmasabb olyan személy Kemet történelmében, aki nem viselt koronát. Harmincegynéhány címe között olyanok is szerepeltek, mint Amon Háza Összes Birtokainak Felügyelője, Őfelsége Saruhordozója (ami már a predinasztikus időktől fogva nagyon magas rangként, amolyan személyi titkár és titkos tanácsos értelemben volt használatos, és elég kevés köze volt a lábbelikhez), és a Hercegnő Atyai Tanítója - ami merőben szokatlan megfogalmazás! Hasonlóképp szokatlan, hogy milyen sok szobra maradt fent, köztük több olyan, melyen a kis Nofruré (aki valószínűleg 6-10 éves korában meghalt) meghitt társaságában láthatjuk. Bármelyik ilyen szobra az apai szeretet gyönyörű allegóriája lehetne, valamennyi sugározza a kisgyerek kedves báját és szeretnivalóságát, és azt az atyai büszkeséget, ami ugyan a nevelőapa büszkesége is lehetne, de... Nos, maradjunk annyiban, hogy a hercegnőt maga Amon-Ré nemzette, és lényegtelen, hogy kinek a képében. Mindenesetre elgondolkodtató az a blokkszobor Kairóban, az Egyiptomi Múzeumban, melyen Szenenmut állát a kis hercegnő fején nyugtatja, e tartás jelentése ugyanis "ő az én gyermekem, aki oltalmam alatt áll".

Szen - en - Mut  (ffi)= Szenenmut nevének hieroglif alakja.
sn-n-mwt (férfi)
Az utolsó jel, a kuporgó férfialak azt jelzi, hogy egy férfinevet látunk a feliraton.

Szenmut és a pár hónapos Nofruré
Szenenmut és az alig pár hónapos Nofruré hercegnő - apa és leánya?

Szenenmut és Nofruré - az egyik, találgatásokra okot adó szobor
Szenenmut Nofruré hercegnővel - A Saruhordozó egy másik, találgatásokra okot adó blokkszobra
Szenenmut és Nofruré hercegnő különleges blokkszobrai. A testtartás jelentése: "Ő az én gyermekem, aki védelmem alatt áll"

A Saruhordozó egyébként nem csak e szobraival fejezi ki szoros és szeretetteli kapcsolatát az uralkodóhoz és gyermekéhez. A nagy tudású államférfi építészként is az elsők és legnagyobbak között kell helyet kapjon. Csodálatos templomot épített Hatsepszutnak: azt a deir el-bahari-i halotti templomot, amellyel legfeljebb II. Ramszesz abu szimbeli templomai, és a Taj Mahal veszi föl a versenyt, a szeretett társ emlékére épített épületek közül. Varázslatos harmóniája környezetével, arányai és ritmusa örök érvényű esztétikai mércét állítanak az építészek elé. A mögötte magasodó sziklafal monumentalitásának elnyomó hatását kiküszöbölő teraszos, szinteltolásos építésmód pedig a problémamegoldás eleganciájával is elkápráztat. Ez a könnyed megoldás ugyanis szinte teljesen előkép nélküli, és az egyiptomi építészettől meglehetősen idegen, mégis magán viseli annak legjobb hagyományait, a hely szelleméhez harmonizált formában. Udvarai a pompás teraszok, melyekről egyenesen Karnakra látni, és a kemet keskeny, zöldellő szalagjára; hiposztül csarnokai a nyugodt ritmusú árkádok, ahol nagyszerű faliképek hirdetik a fáraó és Amon dicsőségét; az élő kőbe vésett szentély és a sivatagba varázsolt liget a templom előtt pedig az egyiptomi ember dicsőségének himnuszai, akik okosan kihasználva az istenek adta lehetőségeiket a lehetetlen határait is sikerrel ostromolják. Mindezeket arányos és méltóságteljes fenséggel ékítik Hatsepszut Ozírisz-szobrai, hogy Amon, A Legszentebb (Amon Dzseszer-dzseszeru) temploma mindenben bizonyítsa a királynő Isteni Atyja iránti szeretetét. (Hatsepszut, hogy trónra való jogosultságát bizonyítsa, karnaki obeliszkjén adta hírül isteni származását. Eszerint Amon személyesen jelent meg anyjának, és ő nemzette, hogy a Két Országnak megfelelő, isteni származású uralkodója legyen.)

Hatsepszut halotti temploma Deir-el-Bahari-ban
Amon Dzseszer-dzseszeru - "Amon a legszentebb"
Hatsepszut halotti temploma

Hatsepszut
Hatsepszut, a legnagyobb királynő. Azok közé a fáraók közé tartozik, akik a legtöbbet tették a Két Országért.

Hatsepszut halotti temploma az első teraszról
A halotti templom az első teraszról nézve.

És Szenenmut zsenialitása még ebben a csodálatos épületben sem merült ki. Számos további nyomát adta széleskörű műveltségének. Sajnos forrásaim csak hivatkoznak a Saruhordozótól fennmaradt papiruszokra, ám azokról közelebbit nem sikerült megtudni. Viszont e részben megbízható, részben meglehetősen bizonytalan források komoly, elméleti témájú matematikai értekezésekről, nagy horderejű politikai döntésekről vélnek tudni, és egy nagyon nehezen megfejthető titkosírásról. Nem állt módomban ellenőrizni e hírek igazságát, mindenesetre valószínűsíti ezeket az a csillagászati ábrázolás, amelyet Szenenmut deir el-bahari-i titkos sírjában (TT-353) találtak, és amelyik (Christian Leitz kutatásai alapján hihetetlen pontossággal!) jól meghatározhatóan datálja annak elkészültét: Kr.e. 1463. november 14-15-i bolygóállást ábrázol! (Rolf Krauss és mások ebben bizonyos csillagászati összefüggésekre - a Merkúr és a Szaturnusz helyzetének oda nem illő megjelölésére - alapozva kételkednek, de a mi esetünkben ennek nincs igazán jelentősége.)

Szenenmut titkos sírjának asztrológiai mennyezete - rekonstrukció
A Saruhordozó titkos sírjában talált csillagászati mennyezet rekonstrukciója

Részlet Szenenmut titkos sírjából (TT-353)
Részlet a titkos sírból

Szenenmut Hatsepszut uralkodásának hetedik éve táján került színre először, látszólag a semmiből. Minden jel arra mutat, hogy meghitt kapcsolatban volt a királynővel - lehet, hogy csak mint bizalmas embere, lehet, hogy szerelmi viszony alakult ki közöttük, ezt nem tudhatjuk. Befolyásának növekedése látható abból is, hogy előkelő sírt kapott Thébában, megtisztelő helyen (TT-71) - ám Szenenmutnak volt egy titkos sírja is, Deir el-Bahariban (TT-353). Megszállottja lehetett az örökkévalóságnak és a királynőnek. Hatsepszut halotti templomán több helyen is ott szerepel eldugottabb helyeken, titkos sírja pedig szentségtörő módon benyúlik a templom alá. Ezzel mintegy elorozta a templomban bemutatott áldozatok egy részét, osztozott azokban, és megszentségtelenítette a helyet. A sír egyébként különleges díszítésével is kitűnik, melynek jelentőségét növeli a fent említett asztronómiai mennyezet. Motívumai fáraói sírokat idéznek, bizonyos részletei nem is jelenhettek volna meg egy magánsírban, kialakításának precizitása pedig mérnöki csúcsteljesítmény. Ez a sír sohasem készült el teljesen, és soha nem is használták. De valószínűleg nem használták Szenenmut másik sírját se. Hova temették hát a Saruhordozót? Valószínűnek tűnik, hogy kegyvesztett lett (a titkos sír kialakítása önmagában is bőven elég ok lett volna erre), és száműzöttként halt meg. Történetének egyik lehetséges változata olvasható Ghyczy-Dráveczky Zsuzsa "Asszony a fáraók trónján" című könyvében - erre a nagyszerű könyvre még nagyon sokat fogunk hivatkozni!

Szenenmut portréja titkos sírjának asztrológiai mennyezetén - rekonstrukció
A Saruhordozó portréja a titkos sír csillagászati mennyezetéről. Többek között ez a portré segítette Ghyczy-Dráveczky Zsuzsát az "Asszony a fáraók trónján" c. könyv Szenenmut karakterének megformálásában.

De nézzük csak, mit tudunk meg a Saruhordozóról a szobrai alapján?

Nos, azt mindenképp, hogy megítélése nem mindig volt olyan pozitív. Egyik, képen látható blokkszobrát szemmel láthatóan szándékosan megcsonkították. Legvalószínűbb, hogy III. Thotmesz a tettes, ha nem is saját kezűleg. Neki igazán minden oka megvolt arra, hogy a Saruhordozóval ellenséges legyen, hisz az közvetlen résztvevője volt Hatsepszut ellene folytatott tevékenységének.

A további szobrain egy különleges ember néz vissza ránk. Kerek arca, előreugró arccsontja a thutmoszida szobrászat jellegzetességeit mutatják, de fürkésző szemei nyugtalan és rendkívül intelligens személyiségről tanúskodnak. Süt belőle a humorérzék, a szellem frissessége és a tettvágy. Csillanásuk a "halott" kövön is átvillan! Mire vitte volna ez az ember, ha a quattrocento vagy a kései tizennyolcadik század idejére születik? Érdekes összehasonlítani Hatsepszut, III. Thotmesz és Szenenmut szobrait. Míg Thotmesz egyfajta konokságot, hadd ne mondjam, hogy fanatikusságot sugall, Hatsepszut meleg, intelligens tekintete egy erős akaratú, karizmatikus, és nem utolsó sorban hatalmas empátiával bíró asszonyt mutat, aki szó szerint együttérez, együtt létezik országai sorsával. Szenenmut kétkedik, kombinál, fürkészi környezetét, és úgy általában vibrál. Tele van feszültséggel. Imádkozó szobrán nem az áhítatos hívő keresi istene kegyét, hanem a tisztelettel vegyes kíváncsiság néz fel, és azt kérdezi: "Te hogy csinálnád? Én jobban fogom!" Nem hiszem, hogy Szenenmut ateista lett volna, de vallásossága más, mint az Egyiptomban megszokott. Nem imádni akarja az isteneket, és nem könyörög hozzájuk, hanem tanulni próbál tőlük. Nem fohászkodik és nem kér, hanem kivív és fondorlatosan megszerez. Önálló, öntörvényű valaki, aki az istenekhez akar méltó lenni, ezért nem tűr korlátokat - viszont élvezi, hogy kihívást jelentenek. Talán ő az újabb Imhotep (Dzsószer lépcsős piramisának építője, akit a kőépítészet feltalálójaként tiszteltek, és később isteni rangra emelkedett)? Nem hiszem, hogy Szenenmut szeme előtt ilyen célok álltak volna. Sokkal gyakorlatiasabb volt annál. Ismét Ghyczy-Dráveczky Zsuzsa nagyszerű könyvére kell hivatkoznom, amelyben a Saruhordozó társuralkodói rangra akar emelkedni. Megrészegítette a hatalom, vagy méltó akart lenni a királyi kedveshez? Titkos sírjának csak uralkodókat megillető dekorációi állítólag ezt az utóbbi feltevést is megengedik. De azt hiszem, hogy nem ez a valódi indok...

Nézd meg az arcát: derűs, fantasztikusan intelligens, ugyanakkor gyerekesen lelkesedő. Még a szobrain is átsüt a szeme csillogása, a rajongás és a túláradó szeretet Nofruré iránt. Ha nem is ő az apja, de biztos, hogy annak tartja magát. Van valami gyermekien energikus a lelkesedésében, nem? És ez az ember állandóan a társadalom, és a korabeli technikai fejlettség korlátaiba ütközött. Lehet, hogy kort tévesztett lélek, aki később születve Leonardo méltó vetélytársa lehetett volna (bár Leonardónak ott volt Michelangelo, utálták is egymást rendesen), ám szerelme és imádott leánya a Kr. e. XV. századhoz kötötték?

Tudománytalan dolog lenne ilyet állítani. Nincs egyértelmű bizonyítékunk arra, hogy az Uralkodó és az Udvaronc között bármilyen kapcsolat is lett volna. De ha személyes meggyőződésem érdekel: nos, volt.

Szenenmut blokkszobra - arcán szándékos rongálás nyomaival.
Szenenmut egyik blokkszobra. Arcán a szándékos rongálás nyomai arra utalnak, hogy kegyvesztett lett, és ki akarták törölni a történelemből - bár akár III. Thotmesz is utasíthatott erre.

Az imádkozó Szenenmut
Az imádkozó Szenenmut. "Te hogy csinálnád? Én jobban fogom!"
Jól láthatók a szobron a kivakarások, amivel a Saruhordozó létezését meg nem történtté kívánta valaki tenni.

Szenenmut és Nofruré gránitszobra

___________

Amikor a világ alakulásában kimagasló szerepet kapott személyekről esik szó, Nagy Sándort, Julius Caesart, Napóleont, vagy éppen Raszputyint szokták megemlíteni. Én ezt a sort Szenenmuttal kezdeném. A Saruhordozóval, aki az Újbirodalom nagy nevekben amúgy is gazdag történelmét úgy alakította, hogy Hatsepszut, a legnagyobb királynő uralma békés és gyümölcsöző legyen, neve örökre fennmaradjon - így háromezer-ötszáz jubileum után is. És azok után, ahogy III. Thotmesz megkísérelte elradírozni a királynőnek még az emlékét is, ez nagyon nagy dolog - a legnagyobb, amit csak egy egyiptomi kívánhatott.

HoremWeb

Szenenmutról, Hatsepszutról, és úgy általában a témáról alkotott véleményed oszd meg velünk a Fórumon!

___________

Egy szinttel feljebb Előző oldal Oldal nyomtatása (többi keret nélkül) Következő oldal Vissza a lap tetejére