Teljes méretre nyitVissza a linkek oldaláraEgyiptom az újasszír királyfeliratokban

Egyiptomnak a Későkor igen sok katonai kudarcot, területi és presztízs-veszteséget hozott. Ezek közül az egyik legnagyobb sokk az volt, amikor az egyiptomi birodalom a Második Átmeneti Kor óta először kellett, hogy saját határain belül nézzen szembe ellenséggel. Ez volt az asszír invázió. Az újasszír birodalom erős terjeszkedő politikájának az akkor már kimerült és egyre gyengülő Egyiptom nem tudott ellenfele lenni. Az Assur-ah-iddina asszír király vezette első roham (i.e. 674) még nem jut át az egyiptomi határt védő erődrendszeren, de a második próbálkozás már sikerrel járt. Assur-ah-iddina után utódja, Assur-bán-apli azonban folytatta apja politikáját és tovább ostromolta Egyiptomot, mely persze a napatai fáraók vezetésével mindent megtett, hogy lerázza magáról az asszír igát. Kezdetben még ő is megelégszik a Deltával (i.e. 667), de az egyiptomiak lázadásának következtében még agresszívebben lép fel és második hadjáratában egészen Thébáig nyomul (i.e. 664-663). Ez az akció végképp az asszír hadi gépezet martalékává téve a Két Országot.

Erről az időszakról - mint általában az egyiptomi szempontból... fogalmazzunk úgy "kevésbé dicső" eseményekről - nincsenek kortárs egyiptomi feljegyzések, ezért az asszír ékírásos feliratokhoz kell fordulnunk információért. Ezekből szeretnék itt közreadni egy kis antológiát saját fordításomban. (A neveket eredeti akkád változatban adtam meg, a közismert és/vagy egyiptomi formát - ha ez különbözik az akkádtól - mögötte zárójelben találod az első előfordulás után. Ahol nem a közismert nevet hozza az akkád szöveg és nem is találsz után zárójeles megfeleltetést, ott az azonosítás problémás.)

ÉSzAH

csík

Assur-bán-apli első hadjárata (i.e. 667)

Első hadjáratomban bizony Makan és Meluhha országok ellen mentem.

Tarqu (Taharka), Musur (Egyiptom) és Kush királya, akinek országát Assur-ah-iddina, nemző atyám rá vereséget mérve uralma alá hajtotta, ez a Tarqu Assur, Istár és a nagy istenek, az én uraim erejét megvetvén, saját erejében bizakodván a fejedelmek és helytartók ellen, akiket Musur országba nemző atyám nevezett ki, felvonult, hogy öldököljön, fosztogasson és Musur országát elragadja. Az ország területére betörvén Mempiben (Memphisz) fészkelte be magát, a városba, melyet nemző atyám elfoglalván Asszíria határához visszacsatolt.
Gyorsfutár érkezett hozzám Ninuába (Ninive) és jelentést tett nekem. Ezen tettek hallatán szívem feldühödött, bensőm forrongott. Kezeimet felemelvén Assur és az asszír Istár istenekhez fohászkodtam. Kiváló haderőmet, melyet Assur és Istár a kezembe adtak, mozgósítottam, Musur és Kush országok felé vettem az utat.

Hadjáratom során a tengerpart, a tenger és a szárazföld huszonkét királya, az arcomat néző szolgák, súlyos ajándékukat elém hozván lábamat megcsókolták. Ezen királyok seregei mellett hajóikat is, a tengeren, valamint a szárazföldön, katonáimmal együtt útnak indítottam. Gyors segítségként a fejedelmek és helytartók, az arcomat néző szolgák számára, akik Musur országban vannak, sürgősen Kar-Baniti városába vonultam.

Tarqu, Musur és Kush királya Mempiben, hadjáratom jöveteléről értesülvén fegyveres harc és csata megvívására ellenem mozgósította harci egységeit. Assur, Bél, Nabu, a nagy istenek, az én uraim, az én oldalamon vonulók erejében bízva, a széles csatamezőn vereséget mértem seregére. Tarqu Mempiben értesült seregének vereségéről. Assur és Istár sugárzása lesújtotta és hisztérikus állapotba került. Királyságom félelmetes ragyogása, mellyel az égben, és földön lakozó istenek elárasztottak engem, őt elborította. Mempit elhagyván élete mentésére elmenekült Ni' (Théba) városába.
Azt a várost elfoglaltam, seregemet belsejében letelepítettem.

Nikut (Nékó), Mempi és Saa (Szaisz) királyát, Sarruludarit Si'nu (Pelusium) királyát, Pisanahurut (Paszenenheru), Nathu (Leontopolisz) királyát, Pakrurut (Paqerer), Pisaptu (Per-Szopdu) királyát, Bukkunanni'pit (Bakennefi), Hathiribi (Atribisz) királyát, Nahkiét (Nahke), Hininsi (Hut-neni-niszut / Henen-niszut, Herakleopolisz Magna) királyát, Putubistit (Petubasztisz), Sa'nu (Tanisz) királyát, Unamunut (Wenamun), Nathú (Leontopolisz) királyát, Harszijaesut (Harisziésze), Szabnuti (Szebennütosz) királyát, Búámát, Pintiti királyát (Mendész), Szuszínqut (Sesonk), Pusiru (Buzirisz) királyát, Tabnahtit (Tefnaht), Punubu királyát, Bukkunanni'pit (Bakennefi), Ahni királyát, Iptiharitesut, Pihattihurunpiki (Terenüthisz) királyát, Nahtihuruanszinit, Pisabdi'a királyát, Bukurninibet (Bokhórisz), Pahnuti királyát, Sihaa-t (Teosz), Siáutu (Assziút, Lükopolisz) királyát, Lameintut (Lamartu), Himuni (Hermopolisz) királyát, Ispimatut, Taani (Thinisz) királyát, Mantimeanhiet (Montuemhat), Ni' (Théba) királyát, ezeket a királyokat, tartományi kormányzókat, megbízottakat, akiket Musur ország belsejébe nemző atyám kinevezett, és akik Tarqu felkelése elől (menekülve), megbízatási helyüket elhagyván a városokon kívül szétszóródtak, őket megbízatási helyükre visszatérítettem, településükre kineveztem.
Musur és Kush országokat, melyeket nemző atyám meghódított újjászerveztem. A helyőrségeket jobban megerősítettem, mint valaha, a rendet helyreállítottam. Számos hadifogollyal, nehéz zsákmánnyal, győzelmesen hazatértem Ninuába.
Később ezek a királyok, mind, akiket megbíztam vétettek a szerződés ellen, nem őrizték meg a nagy istenek előtt tett esküt, megfeledkeztek a velük szemben gyakorolt kegyről. Szívükben gonoszságot terveltek, és hazug beszédet mondván, hasztalan tervet fontoltak magukban, eképp:
"Tarqu Musur országából kiűzetik. Miként maradhatunk hát mi itt?"
Tarquhoz, Kush királyához szerződés és békekötés végett lovas-futárt küldtek, mondván:
"Legyen közöttünk béke, kössünk egymással szövetséget! Osszuk fel az országot egymás között részekre, ne legyen közöttünk más az úr!"

taharkarab.gif (21323 bytes)
Assur-ban-apli láncraverve tartja Tarqu (Taharka) fáraót.
(A lánc a rab ajkain van átfűzve)

Assur ország (Asszíria) hadserege, uralmam hadereje ellen, melyet szövetségesként kirendeltem, ugyanígy együtt gonoszságot terveltek. Elöljáróim ezeket a szavakat meghallván, lovas futáraikat a küldeményükkel együtt elfogván meglátták igaztalan tettüket. Ezen királyokat fogságba ejtették és vasba verték kezüket, lábukat.
Assur, az istenek királyának esküje utolérte őket, akik vétkeztek a nagy istenek előtt kötött szerződés ellen. A velük szemben gyakorolt kegyet számon kértem rajtuk és Saa, Pintiti és Si'nu városok népét, valamint a többi városét, mindazokét, melyek gonoszságot terveltek, kicsit és nagyot (t.i. a nép közül) fegyverrel leölték (t.i. az asszír helytartók), mind egy szálig, míg egy ember sem marad belsejükben. Hulláikat oszlopokra akasztották, bőrüket letépték, azzal a város falát beborították.
Ezeket a királyokat, akik gonoszul fellázadtak Assur ország hadserege ellen, élve elém hozták Ninuába. Nikunak közülük kegyelmet adtam, meghagytam életét. Szövetséget kötöttem vele a korábbinál szigorúbb feltételekkel. Színpompás ruhába öltöztettem, királyi hataloma jelképeként arany kapát, kezeire arany karperecet készíttettem neki, égi fémből (vas) készült fegyvert adtam neki, melynek felületére arany berakással saját nevemet vésettem. Harci kocsikat, lovakat, öszvéreket rendelkezésére bocsátottam, hogy uralkodóként vonulhasson fel. Hadvezéreimet és tartományi kormányzókat segítségére küldtem. Saa városába, nemző atyám helyére a királlyá neveztem ki őt, településére visszatérítettem és Nabu-sezibannit (a későbbi I. Pszammetik) Hathariba városba kineveztem. Jót és kegyet gyakoroltam vele, még inkább, mint korábban nemző atyám.

Tarqu, menedékének helyén Assur, én uram fegyverének félelmetes megjelenése őt elárasztván megtért sorsához.

Ezután Tandamani (Tanutamon), Sabaku (Sabaka) fia ült királyságának trónjára. Ni' és Unu (Junu, azaz Helipolisz) városokat erődjévé tette, és ott összegyűjtötte erőit. Hadseregem, Assur ország fiai ellen, akik Mempiben (voltak) felvonultatta csatáját. Lakosságát körülzárván kijárásukat ellenőrzés alá helyezte.
Gyorsfutár hozzám Niuába érkezvén jelentést tett előttem (minderről).

csík

Egy szinttel feljebb Előző oldal Következő oldal Vissza a lap tetejére

csík